Gwarancja ubezpieczeniowa organizatora wczasów – analiza Travelzone.pl

Planując urlop wielokrotnie zastanawiamy się nad proceduralną formą finansowego zabezpieczenia na wakacje w Egipcie, Turcji czy jakiejkolwiek innej destynacji. Jest to o tyle ważne, że bezpieczeństwo naszych środków wniesionych na realizacje imprezy turystycznej stanowi niejednokrotnie czynnik decydujący o zakupie wycieczki.

 

Warto na wstępnie wspomnieć o tym, że każdy organizator realizujący świadczenia na rzecz turystów musi posiadać gwarancję ubezpieczeniową w związku z wykonywaną przez siebie działalnością a do posiadania której obliguje ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). „Gwarancja wystawiona przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe na konkretną sumę gwarancyjną stanowiącą ochronę umowy o realizacje imprezy turystycznej jest właśnie taką formą zabezpieczenia naszych interesów. Beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce rejestracji podmiotu” – mówi Tomasz Nowik z Travelzone.pl. To właśnie marszałek w imieniu wszystkich poszkodowanych zgłaszających roszczenia z tytułu niezrealizowanych umów, występuje do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło gwarancję, o wypłatę środków z gwarancji.

 

Warto też dodać, że administracja lokalna nie posiada absolutnie żadnych kompetencji do wyliczania wysokości kwot zwrotu z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. Wyliczenia należnych kwot dokonuje wyłącznie gwarant, którym jest towarzystwo ubezpieczeniowe a który odpowiada za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Dopiero wtedy marszałek województwa, będąc w posiadaniu stosownych wyliczeń, wydaje gwarantowi dyspozycję wypłaty środków, które przeznaczone są w szczególności na:

– pokrycie kosztów transportu powrotnego klientów z miejsca docelowego do miejsca wyjazdu lub pierwotnie planowanego miejsca powrotu

– zwrot środków wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, która nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora

– zwrot części środków wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części wycieczki, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora

 

Warto mieć jednak świadomość, że zgodnie z zapisami ustawy jak i warunkami realizacji gwarancji ubezpieczeniowej, zwrotowi mogą nie podlegać dodatkowe koszty poniesione przez turystów, takie jak:

– koszty związane z wykupieniem fakultatywnych polis ubezpieczeniowych, jeżeli nie zostały one wliczone w cenę wycieczki

– koszty dodatkowych świadczeń, nie wymienione w umowie, np: wycieczki fakultatywne wykupione na miejscu od innych podmiotów

– odszkodowanie za straty moralne

– dodatkowe koszty poniesione przez turystów, np: koszty rozmów telefonicznych, koszty dodatkowego wyżywienia

 

Warto zatem mieć świadomość zabezpieczenia naszych interesów. Sumy gwarancyjne stanowią procent od obrotów biur podróży i w wielu przypadkach sięgają kwot kilkudziesięciu milionów złotych. Oczywiście istnieją również na rynku zabezpieczenia rzędu kilku milionów złotych jednak zawsze warto rozpatrywać sumę gwarancji ubezpieczeniowej w kontekście liczby obsługiwanych klientów. „Dopiero relacja kwota gwarancji – szacowana ilość turystów daje prawdziwy pogląd na finansową jakość zabezpieczenia imprezy turystycznej” – dodaje Tomasz Nowik z Travelzone.pl.


Brak opinii

Email tylko do rejestracji. Wymagane pola oznaczone *